Algemene voorwaarden

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (hierna: ontwerper)
gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen
worden tussen opdrachtgever en ontwerper.


1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene
verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of
namens haar aan de ontwerper verstrekte gegevens waarop de ontwerper de offerte baseert.


1.3 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er
desondanks mee instemt dat de ontwerper begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de
offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en
bedingen binden de ontwerper pas nadat deze schriftelijk door de ontwerper zijn bevestigd.


2 De uitvoering van de overeenkomst
2.1 De ontwerper spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals
van een redelijk en professioneel handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de
ontwerper de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.


2.2 De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de
ontwerper mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of
materialen, waarvan ontwerper aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen,
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.


2.3 Een door de ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen.


2.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de ontwerper:
a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever
voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of
modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de
opdrachtgever.


2.5 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in
de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.


2.6 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring,
korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in
aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.


2.7 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht,
schriftelijk aan de ontwerper meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de
opdracht volledig te hebben aanvaard.


1/5 ALGEMENE VOORWAARDEN CHRISTINE BORNFELD / MEI 2019